ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΒΕT 05 ΒΕ 5

Πρωτότυπο σύστημα ψηφιακής αρχαιολογίας για αστικά κέντρα

Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕT 05 BE 5, με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ).

Αντικείμενο έρευνας

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο σύστημα ένταξης και διαχείρισης αρχαιολογικών δεδομένων σωστικών ανασκαφών σε αστικές περιοχές, το οποίο θα αποτελεί εργαλείο περαίωσης αρχαιολογικής μελέτης, συσχετισμού, κατανόησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων, πάνω σε ενιαία βάση. Το ψηφιακό σύστημα που θα δημιουργηθεί, επιπλέον θα μπορεί να χρησιμοποιείται από εφορείες αρχαιοτήτων, προκειμένου να γίνεται έλεγχος χρήσης γης και να παρέχουν εύκολα και γρήγορα σε ιδιώτες άδειες συνέχισης οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό από οικονομικής απόψεως, που συνεισφέρει στη ταχεία αποπεράτωση των έργων.

Επίσης αντικείμενο του έργου είναι να δώσει στους αρχαιολόγους και μια μεθοδολογία αξιοποίησης των παλιών μη-μετρικών φωτογραφιών που έχουν τραβηχτεί στις ανασκαφές. Με τεχνικές της ψηφιακής φωτογραμμετρίας θα γίνεται ‘αναβάθμιση’ των απλών φωτογραφιών σε ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες και ανηγμένες εικόνες, δηλαδή εικόνες που παρέχουν στον τελικό χρήστη  δυνατότητα να εξάγει μετρητική πληροφορία. Τα raster αρχεία θα ενσωματώνονται και αυτά στο αρχαιολογικό σύστημα πληροφοριών και θα συνδέονται με τη θέση της ανασκαφής στο γεωγραφικό υπόβαθρο. Οι αρχαιολόγοι θα μπορούν να κάνουν μετρήσεις, ψηφιοποιήσεις των αντικειμένων του σκάμματος, να εξάγουν γραμμικά σχέδια και να μελετήσουν καλύτερα τη στρωματογραφία με βάση τις πληροφορίες που προσφέρει η ίδια η εικόνα, σε συνδυασμό με τις μετρήσεις που μπορούν να εξάγουν.

Επιστημονικοί στόχοι

Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένα πρωτότυπο σύστημα που θα λειτουργήσει ως βάση αναζήτησης σε γεωγραφικό περιβάλλον, όλων των δεδομένων μιας αρχαιολογικής εφορείας.

Να λειτουργήσει ως μέσο επισκόπησης της αρχαιολογίας των πόλεων και κατανόησης του παρελθόντος μας.

Να αποτελέσει εργαλείο αρχαιολογικής έρευνας προσφέροντας στον χρήστη πρόσβαση και χρήση πλήθους πληροφοριών τόσο σε περιγραφικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χάρτη.

Να λειτουργήσει ως εργαλείο σχεδιασμού, αξιοποίησης και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (πχ. δημιουργία νέων μουσείων από κινητά ευρήματα που αποθηκεύονται, πολιτιστικών πάρκων, δημιουργία εικονικών μουσείων και εφαρμογών internet κλπ).

Να λειτουργήσει ως μέσο υποβοήθησης τεχνικών έργων που διεξάγονται εντός των αστικών ιστών.

Να επιτρέψει την επεκτασιμότητα του και σε άλλα επίπεδα χρηστών και εφαρμογών.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
  
     © 2019 Polyline Α.Ε. All Rights ReservedPowered by Softways S.A.